Mediator sądowy – czym się zajmuje

Mediator sądowy - czym się zajmuje

Mediator sądowy – czym się zajmuje: mediacja to proces, a każdy proces musi być przez kogoś prowadzony. Taka osoba jest mediatorem (koncyliatorem, arbitrem). W kolejnych artykułach postaramy się skupić na tym, kim tak naprawdę jest i jakie wymagania trzeba spełnić, aby pełnić taką funkcję.

Mediator – warunki formalne

Mediator to osoba prowadząca mediację. Tak w skrócie można określić jego rolę, aby móc pełnić funkcję przewodniczącego, musi spełniać pewne warunki określone w Kodeksie Cywilnym. Wydaje się oczywiste, że mediator nie może być jednocześnie sędzią. Nie pójdziesz do procesu mediacyjnego prowadzonego przez sędziego. Jednak może to być sędzia w stanie spoczynku. Mediator musi posiadać pełnię praw publicznych (brak orzeczeń ograniczających te prawa publiczne) oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych (mediator nie może być osobą niepełnosprawną i musi mieć ukończone 18 lat). Mediatorami mogą być wyłącznie osoby fizyczne.

Co dalej?

Jeżeli dana osoba spełnia wymogi formalne, to między innymi powinna zadbać o to, aby została wpisana na listę mediatorów. Organizacje pozarządowe, organizacje mediacyjne i uniwersytety prowadzą takie listy. Następnie sporządza go prezes sądu rejonowego wybranego rejonu i to on dzierży całą listę. Jeśli więc szukamy mediatora, nasze kroki powinny kierować na Sąd Okręgowy.

Wybierz mediatora

Mediatora wybierasz sam, a jeśli spór dotyczy więcej niż jednej strony, druga strona lub strony muszą wyrazić zgodę na nasz wybór. Gdy strony nie mogą wybrać mediatora, sąd rozważy listę mediatorów i wybierze mediatora najbardziej odpowiedniego dla danej sprawy, działającego w ich imieniu. Mediator musi zostać powiadomiony o tym, że został wybrany. Może odmówić mediacji bez pytania, w takim przypadku procedura jest powtarzana.

Mediacja – co to właściwie jest?

Mediator sądowy - czym się zajmuje
Mediator sądowy – czym się zajmuje

Aby móc odpowiedzieć na pytanie, czym właściwie zajmuje się mediator, musimy pamiętać, na czym właściwie polega mediacja. Cóż, będzie to rozmowa między dwiema stronami. Wśród nich jest pośrednik, człowiek całkowicie bezstronny z zewnątrz. Wysłucha danego argumentu, starając się znaleźć właściwy kompromis. Jak łatwo się domyślić, nie może to zadowolić obu stron w 100%, jednak może leżeć w ich najlepszym interesie w wybranym przez siebie momencie. Kompromis ten musi być zgodny z normami prawnymi i etycznymi. Zatem sama mediacja jest dialogiem, w którym uczestniczą osoby trzecie. Dba o to, by negatywne emocje nie wypłynęły na powierzchnię, użycza głosu, prowadzi rozmowy i pomaga zapanować nad sytuacjami. Z drugiej jednak strony wyjaśnia, jak taka sytuacja wyglądałaby dla osoby bezstronnej i jakie mogą być możliwe rozwiązania. W ten sposób można nie tylko osiągnąć porozumienie, ale także lepiej zrozumieć konkretną sytuację.

Mediator – kiedy możesz skorzystać z jego pomocy?

Mediator pomaga stronom w sporze. Mogliśmy nawet udać się do niego przed pierwszą rozprawą iw trakcie postępowania. Sądy na ogół chętnie przyjmują strony do mediacji. Trzeba jednak pamiętać, że rozmowa przed bezstronną osobą nie zawsze prowadzi do pożądanego rezultatu. Czasami mimo wysiłków nie udaje się osiągnąć porozumienia. Jednocześnie, jeśli dochodzimy do ugody, jeżeli postępowanie w konkretnej sprawie toczy się na drodze sądowej, musi ona zostać zatwierdzona przez sąd. Sądy mogą również kierować strony do mediacji, choć rozwiązanie to nie jest często praktykowane ani bardzo popularne. Wynika to z faktu, że mediacja ma zwykle charakter dobrowolny. Oznacza to, że obie strony muszą chcieć osiągnąć porozumienie lub przynajmniej chcieć zrozumieć intencje drugiej strony.

Obowiązki i czynności mediatorów

Podstawowym obowiązkiem mediatora jest zachowanie bezstronności, dlatego nie może opowiadać się po żadnej ze stron. Ponadto jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w drodze mediacji, chyba że strony zwolnią go z tego obowiązku.

Jaki jest zakres działań mediatora?

  • organizować spotkania, przygotowywać swoje stanowiska w oparciu o dokumenty otrzymane od wszystkich stron,
  • prowadzenie spotkań z wykorzystaniem metod mediacji mających na celu polubowne rozwiązywanie sporów.

Co dzieje się po mediacji?

W przypadku pomyślnego zakończenia mediacji mediator sporządza ugodę na całą mediację i przesyła ją do właściwego sądu. Następnie sędzia nadał ugodzie równą wagę w krótkiej procedurze, która mogła zakończyć cały proces mediacji. Istnieje jednak druga strona medalu. Co jeśli mediacja zakończy się tzw. fiaskiem? Mielibyśmy wtedy kosztowną i długą drogę do sądu, która z pewnością wyczerpałaby nerwy i wyczerpała zasoby portfela. Więc najlepiej się dogadać.