Polisa OCP

Polisa OCP – Przedsiębiorcy zajmujący się przewozem towarów handlowych lub transportem międzynarodowym na terenie Polski mogą dodatkowo ubezpieczyć przewożony towar. W tym celu polisa OCP jest ubezpieczeniem przewoźnika i jest ważna przez rok. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, ale zapewnia doskonałą ochronę finansową ubezpieczonego i jego klientów. Przeniesienie odpowiedzialności finansowej za uszkodzenie towaru w transporcie na firmę ubezpieczeniową chroni przewoźnika przed zakłóceniami w działalności firmy.

Jaką ochronę zapewnia polityka OCP?

Gwarantuje, że przewoźnik ponosi materialną odpowiedzialność za szkody powstałe w transporcie, takie jak: uszkodzenie towaru, utrata towaru na skutek kradzieży, nieterminowe wykonanie usług. Jest to ubezpieczenie, które chroni przewoźnika i właściciela powierzonego ładunku.

Polityka OCP – co obejmuje?

Każdy właściciel firmy transportowej decydujący się na zakup polisy OCP powinien skorzystać z pomocy doradcy ubezpieczeniowego, który dostosuje jej zakres do indywidualnych potrzeb firmy. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, poza zdarzeniami już wymienionymi, może obejmować również inne sytuacje, takie jak: wydanie towaru osobie nieuprawnionej, rażące niedbalstwo, odpowiedzialność za działania podwykonawców. Niektóre firmy ubezpieczeniowe zawierają klauzule o wyłączeniu odpowiedzialności oraz inne czynniki i nie ponoszą odpowiedzialności w tym zakresie. Istnieje jednak wiele firm ubezpieczeniowych, które włączają tę ochronę do swoich polis OCP. Często przewoźnicy decydują się na rozszerzenie standardowego pokrycia OCP o takie zdarzenia.

Korzystając z profesjonalnego wsparcia, nie musisz się martwić, że nie znasz przepisów: CMR czy przepisów przewozowych. Jest to podstawa odpowiedzialności przewoźnika w transporcie krajowym, międzynarodowym i kabotażowym. Czy polityka OCP obejmuje wszystkie rodzaje produktów? W większości przypadków firmy ubezpieczeniowe wyłączają ze swojej odpowiedzialności ADR-y hazmat i towary wysokiego ryzyka (szlachetne), takie jak żywe zwierzęta, dzieła sztuki, elektronika, sprzęt AGD, łatwo psujące się towary. Istnieje jednak możliwość negocjacji z ubezpieczycielem i wprowadzenia klauzuli rozszerzającej ochronę na takie towary.

Dobra polityka OCP – co to znaczy?

Zasięg dobrej polisy OCP, czyli korzystnej dla przewoźnika i jego klientów, jest dostosowany do rodzaju prowadzonej przez niego działalności spedycyjnej. Kontrahenci poszukujący przewoźnika zwracają szczególną uwagę na rodzaj posiadanego przez przewoźnika ubezpieczenia. Dzięki temu przewoźnicy z aktualnymi politykami OCP otrzymują najwięcej zamówień na wysyłkę towarów. Ważne jest wprowadzenie niezbędnych dodatkowych klauzul chroniących interesy przewoźników i klientów.

Zawierają:

   • Zwrot kosztów wyholowania pojazdu z rowu i usunięcia wszelkich pozostałości po uszkodzeniu.
   • Zwrot kosztów przeładunku ładunku i jego przechowywania w przypadku awarii pojazdu.
   • Potwierdź szkody spowodowane rabunkiem i kradzieżą towarów.
   • Zidentyfikuj uszkodzenia, które pojawiają się, gdy ciężarówki są zaparkowane poza strzeżonymi parkingami.

Dobra polisa OCP może zostać przedłużona bezpłatnie na inne pojazdy zakupione w okresie ubezpieczenia.

Korzyści z posiadania aktualnej polisy OCP?

Polisa OCP
Polisa OCP

Wykup polisę OCP dostosowaną do potrzeb danego przewoźnika, aby przewoźnik nie musiał wypłacać odszkodowania klientom, których towar został uszkodzony lub uszkodzony. Trzeba jednak mieć świadomość, że ubezpieczyciel pokryje szkodę tylko na podstawie zakresu ubezpieczenia OCP, a ewentualne wyłączenia zwolnią go z odpowiedzialności.

Polisa OCP Z tego powodu wielu kontrahentów wymaga od przewoźnika okazania umowy ubezpieczenia i sprawdzenia np. sumy ubezpieczenia, jaką powinna pokryć firma ubezpieczeniowa. Umowy takie mogą również obejmować franszyzy wskazujące na udział przewoźnika w szkodzie. Istotny jest zakres terytorialny, tj. czy towar jest przewożony tylko w Polsce czy za granicą.

Przesyłki cargo w przesyłkach międzynarodowych wymagają rozszerzenia polityki OCP o kraje zidentyfikowane jako wykluczone przez firmy ubezpieczeniowe, takie jak Ukraina, Rosja, Mołdawia, Kazachstan (jeśli przesyłka będzie się tam odbywać). Podpisując umowę ubezpieczenia OCP, weź pod uwagę nie tylko jego niską cenę, ale przede wszystkim to, czy sprawdzi się w przypadku straty. Innym rodzajem ubezpieczenia, które ubezpiecza mienie w tranzycie, jest ubezpieczenie ładunku.

Kiedy firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania?

Zawsze należy zapoznać się z podstawowym zakresem ubezpieczenia OCP, ponieważ może ono nie obejmować zdarzeń ważnych dla danego przewoźnika. Jeżeli działalność konkretnego przewoźnika wiąże się z przewozem towarów niebezpiecznych, takie rozszerzenia powinny być objęte zakresem polityki OCP.

Zakłady ubezpieczeń mogą odmówić wypłaty świadczeń, jeśli polisa OCP nie obejmuje następujących niuansów:

   • Awaria pojazdu i opóźnienie w dostawie towaru lub awaria agregatu chłodniczego i pogorszenie stanu towaru.
   • Ładunek w pojeździe nie jest dobrze zamocowany (pas bezpieczeństwa nie jest używany).
   • Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego lub godzin pracy.
   • Zaparkuj pojazd na niestrzeżonym parkingu.

To tylko przykłady zwalniania firm ubezpieczeniowych z odpowiedzialności. Aby tego uniknąć, zakres polityki OCP powinien być ściśle dostosowany do rodzaju przewożonego ładunku, jego zasięgu geograficznego oraz zagrożeń czających się w tranzycie.